Salgs og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR DUCATEL AS
1. ANVENDELSEOMRÅDER
1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser anvendes på alle leveranser fra Ducatel AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
1.2 Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder før kundens
ordre/ ordreaksepterlng, også kjøpers alminnelige bestemmelser.
2. TILBUD OG PRISER
2.1 Alle priser oppgis I NOK eks. Mva
2.2 2 Tilbud gitt fra Ducatel AS bortfaller dersom ikke skriftlig aksept er innkommet innen 30 dager fra tilbudsdato, eller angitt tilbudsperiode.
3. LEVERING
3.1 leveringer skjer ex.works Ducatel AS, jfr. lncoterms 2000
3.2 Frakt av varer skjer for kundens regning og risiko. Ducatel AS tegner ikke forsikring for kjøpers risiko for transport.
4. FORSINKELSE
4.1 Dersom Ducatel AS ikke klarer å levere innen angitt tid skal kunden orienteres snarest mulig, og ny leveringstidspunkt om mulig angis.
4.2 Med mindre forsinkelsen skyldes grov uaktsomhet
fra Ducatel AS side utsettes leveringstidspunktet til nytt angitt tidspunkt fra Ducatel AS.
4.3 Ducatel AS er ikke ansvarlig for kundens eventuelle
tap, herunder driftstap, avansetap eller forslnkelsestap, og erstattes ikke.
5. MANGLER
5.1 Kjøper er selv ansvarlig for umiddelbart etter mottak avvarer å kontrollere leveransen, og umiddelbart varsle om eventuelle mangler.
5.2 Ved bekreftet mangel skal Ducatel AS uten unødig opphold og erstatte leverte produkter, enten med å reparere skaden eller erstatte med nye.
5.3 Ut over å erstatte varen jlr.pkt.5.2 er ikke Ducatel AS ansvarlig for mangler og eventuelle tap, så som driftstap , avansetap, og annen indirekte tap som følge av mangelen. Denne begrensningen gjelder ikke dersom Ducatel AS påviselig har utøvd grov uaktsomhet.
6.3 Kjøper kan ikke under noen omstendighet kreve at Ducatel AS er ansvarlig for tredjeparts tap for eventuell skade, Jfr. Pkt 6.1 og 6.2
6.4 Hvis eventuelt krav om tredjepartsansvar kommer til en av partene skal denne straks underrette den andre part omdette.
7. BETALINGSBETINGELSER
7.1 Betalinger skal til enhver tid skje til Ducatel AS sin gjeldende betalingsbetingelser såfremst ikke annet er skriftlig avtalt.
7.2 Ved forsinket betaling belastes det 1% pr. Mnd. i forsinkelsesrenter uten videre varsling til kunden.
8. EIENDOMSRETT
8.1 Varene er Ducatel AS sin eiendom inntil varene er betalt fullt ut. Dersom kundene unnlater å betale varene kan disse avhentes hos kunden uten varsel dersom disse ikke er betalt senest l.mnd etter forfall. Eventuelle merkostnader for Ducatel AS i denne sammenheng belastes kunden, så som fraktkostnader og arbeidskostnader.
9. FORCE MAJEURE
9.1 Ducatel AS kan fritt frigjøre seg fra leverings og andre forpliktelser dersom dette forhindres av brann, eksolsjon, naturkatastrofer,epidemi, krig, opprør, streik, beslagleggelser, lock-out, import eller eksportforbud eller andre omstendigheter som er utenfor Ducatel AS sitt herredømme, enten disse er gjeldende for Ducatel AS eller Ducatel AS sine leverandører.
10. RETURNERING AV VARER
10.1 Returnering av feilfrie varer kan kun skje etter skriftlig avtale med Ducatel AS.Varene skal leveres i uåpnet orginal stand, og henvise til faktura disse er levert på. Varene erstattes med et fradrag på 25%, men kun dersom aktuell faktura er oppgitt. Returnering skjer for kundens regning og risiko. Returnering godkjennes ikke for varer som ikkeer standard lagervare, eller somer benyttet hos kunden.
11. TVISTER
11. l Tvister eller uoverenstemmelser omkring avtalen, leveringer og alt som omhandler denne skal behandles etter norsk lov.
6. PRODUKTANSVAR
6.1 Ducatel AS er ikke ansvarlig for skader varene måtte gi på fast eiendom eller løsøre såfremst Ducatel AS ikke har vist grov uaktsomhet. Tilsvarende gjelder for eventuell bruk av varen i kundens produkter
eller anvendelse.
6.2 Ikke under noen omstendigheter er Ducatel AS ansvarlig for driftstap, avansetap eller andre indirekte tap.